Regulamin i Ogólne Warunki Wypożyczania Rowerów
wydane przez
Partnerów Mobilnych Wypożyczalni Rowerów


§ 1. Definicje

W niniejszym dokumencie RiWW przyjmuje się następujące definicje:

 1. Klient osoba fizyczna lub prawna będąca stroną umowy o wypożyczenie roweru elektrycznego przez Wypożyczającego;
 2. Użytkownik osoba fizyczna faktycznie poruszająca się rowerem, korzystająca z roweru;
 3. Wypożyczający –  …………………………………………………………
 4. Rower elektryczny: rower posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z baterii akumulatora, wypożyczany Klientowi w ramach umowy wypożyczenia;
 5. Usługa wypożyczenia: najem roweru na warunkach określonych w umowie wypożyczenia. Umowa reguluje w szczególności liczbę i typ rowerów, czas wypożyczenia (godzinę wypożyczenia i zwrotu w danym dniu lub datę wypożyczenia i zwrotu), liczbę dni, miejsce wypożyczenia i zwrotu, jak również wypożyczenie dodatkowych elementów sprzętu
  i wyposażenia (akcesoria). Opcjonalne (może być związane z dodatkowa odpłatnością) – w ramach usługi wypożyczenia jest: przydzielenie opiekuna/przewodnika, ubezpieczenie, transport osób i/lub rowerów, wypożyczenie/przekazanie odpłatnych materiałów informacyjnych o trasie wycieczki bądź wyprawy, organizacja logistyki wyprawy, w tym noclegów i wyżywienia oraz pomoc w sytuacjach awaryjnych. Usługa wypożyczenia roweru obejmuje również ładowarkę do baterii typu użytkowanego w danym rowerze jeśli takie jest uzgodnienie pomiędzy Wypożyczającym a Klientem;
 6. Czas wypożyczenia: liczba godzin lub dni, na które zawierana jest umowa wypożyczenia sprzętu. Każda z placówek Mobilnej Wypożyczalni Rowerów określa sposób naliczania czasu wypożyczenia: na pół dnia, na cały dzień na liczbę oraz na liczbę godzin (jeżeli wypożyczanie na godziny znajduje się w ofercie danej placówki). Wypożyczający zastrzega sobie możliwość określenia w umowie wypożyczenia godzin i dni, w które możliwe jest wydanie/zwrot sprzętu i wyposażenia w danym miejscu zwrotu (np. poniedziałek piątek w godzinach od .. do; w sobotę – niedzielę: w godzinach od .. do, itd.). Wydanie/zwrot sprzętu i wyposażenia poza wskazanymi godzinami jest niemożliwe, chyba, że zostanie to wcześniej ustalone z Wypożyczającym, a umowa wypożyczenia trwa wówczas do czasu skutecznego zwrotu rowerów, sprzętu i wyposażenia przez Klienta w podanych w umowie godzinach.
 7. Rower elektryczny oraz rower są pojęciami używanymi zamiennie przy czym niektóre zapisyRiWW mogą nie odnosić się do rowerów lub rowerów elektrycznych, co wynika z kontekstu ich użycia.

§ 2. Warunki zawarcia umowy

Warunkiem podstawowym zawarcia umowy wypożyczenia jest wskazanie przez potencjalnego Klienta „osoby wprowadzającej”, która poręczy odpowiedzialny, to jest zgodny z zasadami dbałości o stan techniczny oraz bezpieczny dla siebie i innych użytkowników dróg i/lub szlaków, sposób użytkowania roweru przez potencjalnego Klienta oraz zaakceptowanie „osoby wprowadzającej” przez Wypożyczającego.

Wypożyczający może odstąpić od tego warunku zaś Klient i/lub Użytkownik, który przynajmniej jednokrotnie korzystał z dowolnej placówki Mobilnej Wypożyczalni Rowerów nie musi wskazywać osoby wprowadzającej ponownie (niezależnie czy miało to miejsce podczas pierwszego wypożyczenia).

 1. Osoba podpisująca umowę jako Klient bądź w imieniu Użytkownika musi mieć ukończone 18 lat, a jej dane osobowe powinny być możliwe do potwierdzenia (poprzez weryfikację
  w dwóch dokumentach jednoznacznie wskazujących tożsamość) przez Wypożyczającego.
 2. Warunkiem wydania roweru jest wylegitymowanie się Klienta, który podpisał umowę wypożyczenia (lub osoby zawierającej umowę wypożyczenia w imieniu Klienta) dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz zgodność danych podanych przez Klienta bądź osobę zawierającą umowę w imieniu Klienta, z danymi wynikającymi z powyższego dokumentu.
 3. Osoba podpisująca w imieniu własnym i/lub w imieniu Klienta umowę wypożyczenia przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypożyczony rower (rowery), jak również za zapłatę opłat wskazanych w umowie.
 4. Aby pobrać rower Klient-Użytkownik i/lub Użytkownik musi być osobą trzeźwą (nie pozostającą pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających bądź leków), podpisać
  umowę wypożyczenia roweru bądź oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym RiWW, zaakceptowaniu jego treści oraz oświadczenie o przyjęciu roweru sprawnego technicznie.
 5. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 6. Klient pozostawia u Pracownika Wypożyczającego szczegółową informację o swojej zaplanowanej trasie a w razie jej istotnej zmiany – ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Wypożyczającego.

§ 3. Warunki użytkowania roweru

 1. Wypożyczający zapewnia wypożyczenie sprawnego roweru spełniającego warunki bezpiecznej eksploatacji. Klient zawierając umowę wypożyczenia – bądź Użytkownik w trakcie wydania roweru – potwierdza, że dokonał jazdy testowej oraz że odbiera sprzęt sprawny i działający poprawnie.
 2. Klient zawierając umowę wypożyczenia oświadcza, że będzie użytkował wypożyczony sprzęt zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem należytej dbałości o wypożyczone elementy dodatkowego
  wyposażenia.
 3. Klient oraz pozostałe osoby użytkujące wypożyczony sprzęt są odpowiedzialne za wszelkie zdarzenia spowodowane użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, w tym za zdarzenia wynikłe z naruszenia przepisów obowiązującego prawa przy korzystaniu z wypożyczonego sprzętu, z wyłączeniem sytuacji wynikających z wad ukrytych wypożyczonego sprzętu.
 4. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie użytkujące wypożyczony sprzęt w okresie trwania umowy wypożyczenia ponosi Klient
 5. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie przez Klienta przedmiotów wartościowych w czasie trwania umowy wypożyczenia w związku z eksploatacją wypożyczonego roweru.
 6. Klient jest zobowiązany do pozostawiania wypożyczonego roweru i akcesoriów bez nadzoru wyłącznie w bezpiecznych miejscach i z poprawnie założonym zabezpieczeniem, udostępnionym przez Wypożyczającego.
 7. Klient jest obowiązany do dbałości o wypożyczony rower, w szczególności:
  • pozostawianie wypożyczonego roweru pod odpowiednim nadzorem, z zabezpieczeniem i w bezpiecznych miejscach;
  • stosowania przy rowerze udostępnionej przez Wypożyczającego blokady przeciw kradzieżowej;
  • dbałości o pozostawianie baterii w stanie częściowego lub pełnego naładowania.
 8. Klient nie jest upoważniony do dokonywania samodzielnych napraw (wykraczających poza zwykłe czynności eksploatacyjne roweru), przy czym upoważnienie do naprawy przebitej opony może być udzielone w konkretnej sytuacji przez Wypożyczającego.
 9. Klient nie jest upoważniony do samodzielnego mycia roweru, przy czym nie dotyczy to usuwania łodyg traw, gałązek z łańcucha i przerzutek oraz usuwania przylepionych kawałków błota i innych zanieczyszczeń z opon. W szczególności, nawet w sytuacji, gdy umycie roweru i/lub usunięcie błota z elementów przeniesienia napędu warunkuje dalszą jazdę, Klientowi nie wolno wjeżdżać do cieków wodnych ani przejeżdżać celowo przez cieki wodne z dużą prędkością, w żadnym celu, włączając w to zamiar oczyszczenia mechanizmów roweru, gdyż może to skutkować poważną awarią roweru, co Klient i Użytkownicy przyjmują do wiadomości.
 10. Klient jest zobowiązany użytkować rower a w szczególności rower elektryczny do przemieszczania się w terenie, przy czym przemieszczanie się może następować po szlaku turystycznym, terenie trawiastym, drodze polnej, nieutwardzonej, po szlaku zrywkowym (nieutwardzonej I nieulepszonej drodze leśnej) a nawet – wyjątkowo – “bez szlaku”, jednak Klient jest zobowiązany ocenić, czy teren którym zamierza się poruszać nie stwarza zagrożenia dla Klienta i osób mu towarzyszących oraz dla samego roweru, którego mechanizmy, niezależnie od dodatkowego wspomagania elektrycznego, mogą zostać zaklejone błotem, w wyniku intensywnego zabrudzenia, co może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić jazdę oraz spowodować poważną awarię roweru, albo ulec uszkodzeniu w wyniku upadku, wypadku, zsunięcia się, zanurzenia w wodzie.
 11. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność deliktową, cywilną i materialną za użytkowanie roweru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem na podstawie wypożyczenia, to jest za szkody powstałe wskutek:
  • wykonywania ewolucji, skoków to jest użytkowanie roweru nie w celu przemieszczania się ale wykonywania bądź trenowania ewolucji rowerowych;
  • przejeżdżania przez obszary zabłocone celowo a w szczególności wielokrotnie nie w celu przemieszczania się ale w celu eksploracji błota i/lub bagna to jest swoistego testowaniamożliwości roweru;
  • intencjonalnego przejeżdżania przez głębokie kałuże i błota oraz cieki wodne gdy istnieje możliwość “objechania bokiem” tych przeszkód a jeżeli nie ma takiej możliwości – Klient ma obowiązek zrezygnować z obranej trasy bądź przenieść lub przeprowadzić rower przez przeszkodę taka by wykluczyć jego uszkodzenie;
  • niedostosowania trudności terenu, po którym porusza się Klient (Użytkownik) do umiejętności Klienta (Użytkownika) w zakresie techniki jazdy oraz umiejętności osób towarzyszących (na przykład innych rowerzystów lub piechurów, nie mających statusu Klienta i/lub Użytkownika, wynikającego z umowy wypożyczenia).
 12. Jazda w stawie, rzece, jeziorze oraz strumieniu, w rozumieniu jazdy korytem cieków wodnych albo po dnie zbiorników, nawet jeżeli woda jest bardzo płytka, jest surowo zabroniona, gdyż niespodziewany wzrost głębokości wody lub upadek mogą spowodować poważną awarię roweru oraz obrażenia Klienta (Użytkownika).
 13. W czasie nawalnego deszczu oraz w czasie burzy z piorunami należy przerwać jazdę i znaleźć schronienie a w szczególności, w tym zakresie Klient jest zobowiązany:
  • poświadczyć umiejętność korzystania z map radarowych przez smartfon i/lub inny sposób (np. systematyczny kontakt telefoniczny np. z Wypożyczalnią) orientowania się o niebezpieczeństwie burzy, pracownikowi Wypożyczalni przed wypożyczeniem;
  • systematycznie sprawdzać przesuwanie się frontów burzowych i/lub komórek burzowych w trakcie wycieczki (gdy istnieje zagrożenie burzami);
  • sprawdzić warianty dojechania do zabudowań bądź zadaszonych wiat dla rowerzystów i/lub innych obiektów (np. mostu) mogących stanowić schronienie przed uderzeniem pioruna i nawalnym deszczem.
 14. Klient jest zobowiązany posiadać zestaw naprawczy obejmujący klucz „inbus” nr 4 oraz zestaw do naprawy ogumienia, w liczbie równej: zaokrąglonej w dół liczbie całkowitej najbliższej pierwiastka kwadratowego z liczby osób w grupie rowerzystów; warunek ten nie obowiązuje jeżeli Wypożyczający przydziela Klientowi (Użytkownikowi) opiekuna / przewodnika. 

§ 4. Cena za wypożyczenie i opłaty dodatkowe

 1. Wszystkie opłaty są cenami umownymi, określone są w kwotach brutto i obejmują podatek VAT, chyba że umowa wypożyczenia stanowi inaczej.
 2. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych umową wypożyczenia w okresie jej trwania.
 3. Opłaty za wypożyczenie sprzętu określone w umowie wypożyczenia składają się z następujących elementów:
  • czynszu za wypożyczenie roweru (opłata ta stanowi wynagrodzenie Wypożyczającego tytułem wypożyczenia sprzętu w ramach umowy wypożyczenia);
  • kaucji gwarancyjnej za rower wypożyczany w okresie trwania umowy wypożyczenia, z której pobrania Wypożyczający może zrezygnować;
  • opłaty dodatkowej za ubrudzenie roweru w stopniu wskazującym na nierzetelną, niezgodną z przeznaczeniem roweru, eksploatację, z którego to ustalenia Wypożyczający może zrezygnować przed wydaniem roweru.
 4. Opłaty uiszczane są w pełnej wysokości najpóźniej w momencie wydania sprzętu, poza opłatą dodatkową, chyba że Pracownik Wypożyczalni, zwolni Klienta z wnoszenia opłat z góry (stały Klient, Klient posiadający status Klubowicza, organizowana grupa wycieczkowa na podstawie postanowień umowy wypożyczenia).
 5. W trakcie trwania umowy wypożyczenia kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie wypożyczonego roweru.
 6. Kaucja podlega zwrotowi w całości po zakończeniu umowy wypożyczenia, z zastrzeżeniem ust. 12.
 7. Potwierdzeniem zakończenia umowy wypożyczenia jest zdanie przez Klienta kompletnego roweru, w niepogorszonym stanie technicznym, wraz z wypożyczonymi akcesoriami, w terminie i miejscu, określonym umową wypożyczenia (ewentualnie czasie i miejscu zmodyfikowanym w trakcie trwania umowy wypożyczenia w uzgodnieniu z Wypożyczającym).
 8. Podstawę zwrotu kaucji stanowi potwierdzenie zwrotu roweru w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym część umowy wypożyczenia.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia / zniszczenia / zagubienia / przywłaszczenia / utraty roweru lub akcesoriów będących przedmiotem umowy, Wypożyczający i Klient, a w przypadku jego nieobecności – Wypożyczający samodzielnie – sporządzają protokół szkodowy, potwierdzony dokumentacją fotograficzną szkody.
 10. Drobne, pojedyncze zadrapania, otarcia i tym podobne stwierdzone małe uszkodzenia, nie wpływające na korzystanie z wypożyczonego roweru, podobnie jak typowe awarie wynikające z normalnej eksploatacji roweru (np. rozciągnięcie łańcucha, przebicie dętki, obluzowanie lampki, wypadnięcie śrub mocujących błotnik, rozregulowanie/wytarcie się hamulców, rozregulowanie przerzutek, urwanie się linki/suwaka w zapięciu sakwy) lub awarie części roweru wynikające z wady fabrycznej, nie stanowią podstawy do potrącenia z kaucji i nie są ujmowane w protokole szkodowym
 11. W przypadku braku zgody Klienta (Użytkownika) na sporządzenie i/lub podpisanie protokołu szkodowego, Wypożyczający ma prawo wezwać służby porządkowe w celu potwierdzenia stanu faktycznego.
 12. Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji opłatę za naprawę i/lub odtworzenie uszkodzonego roweru oraz zwrot innych kosztów poniesionych w wyniku użytkowania wypożyczonego roweru niezgodnie z RiWW. W wypadku, gdy przy odbiorze stwierdzi się niekompletność / uszkodzenie roweru lub inne wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub naprawy, wpływające na obniżenie jego wartości rynkowej, Wypożyczający ma prawo potrącić z kaucji koszty naprawy / wymiany sprzętu, po cenach rynkowych, według tabeli opłat za czynności naprawcze, stanowiącej załącznik do tego Regulaminu i Warunków Wypożyczenia (RiWW), na zasadzie uwidocznienia w placówce Wypożyczalni. Jeżeli koszt naprawy / wymiany sprzętu przekracza wartość kaucji, Wypożyczający ma prawo do roszczenia wobec Klienta, jako rekompensaty, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 13. W przypadku kradzieży / zagubienia / utraty / zniszczenia / przywłaszczenia / poważnego uszkodzenia roweru w czasie obowiązywania umowy wypożyczenia, Klient zobowiązany jest do naprawienia Wypożyczającemu, wyrządzonej z tego tytułu szkody. Klient upoważnia Wypożyczającego do skorzystania ze złożonego, przy zawarciu umowy wypożyczenia, zabezpieczenia roszczeń Wypożyczającego, o naprawienie szkody, opisanej w poprzedzającym ust. 12. 

 

§ 5. Sytuacje awaryjne i nadzwyczajne okoliczności oraz postanowienia końcowe

 1. W przypadku awarii roweru lub jego uszkodzenia spowodowanego przez Klienta i/lub Użytkownika, przez niewłaściwą eksploatację / zaniedbanie, Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie i w miarę możliwości e-mailowo, smsem) Wypożyczającego. Wypożyczający jest zobowiązany do udzielenia Klientowi niezwłocznie (po dokonaniu zgłoszenia awarii / uszkodzenia) zdalnej porady technicznej, w celu umożliwienia Klientowi kontynuacji korzystania z roweru. W przypadku niemożności kontynuacji korzystania przez Klienta z roweru, pomimo uzyskania od Wypożyczającego wskazanej porady, jak również w przypadku awarii roweru lub jego uszkodzenia niemożliwych do usunięcia na miejscu awarii, Wypożyczający nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi roweru zastępczego ani pomocy technicznej na miejscu awarii ale dołoży starań aby takie działania skutecznie wykonać.
 2. Wraz z rowerem Wypożyczający opcjonalnie udostępnia Klientowi zapięcie (zabezpieczenie przeciw-kradzieżowe) wraz z jednym kluczem. Klient jest zobowiązany zwrócić – po okresie wypożyczenia – zapięcie wraz z kluczem. Brak zwrotu klucza
  skutkuje obciążeniem Klienta kosztem zapięcia przeciw-kradzieżowego, potrącanym z kaucji.
 3. W przypadku kradzieży całości, lub części roweru, lub akcesoriów stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wypożyczającego.
 4. Wypożyczający nie jest zobowiązany do zwrotu całości lub części opłat, jeżeli Klient – z przyczyn leżących po swojej stronie lub wynikających z jego woli lub w wyniku działania siły wyższej – nie wykorzystał w całości umówionego czasu wypożyczenia roweru.
 5. Wypożyczający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie roweru przez Klienta i osoby, w imieniu których Klient zawiera umowę wypożyczenia roweru, ani za awarie / usterki roweru lub akcesoriów wynikające ze zwykłej ich eksploatacji (np. za przebicie opony oraz za szkody dotyczące osoby Klienta lub osób, w imieniu których Klient zawarł umowę wypożyczenia a także szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich, które mogły powstać wskutek użytkowania roweru (ów) przekazanych Klientowi (Użytkownikowi).
 6. W sprawach nieuregulowanych w RiWW mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku porozumienia spory rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczającego.
 8. Integralną część RiWW stanowi uwidoczniony w placówce Mobilnej Wypożyczalni Rowerów cennik czynności naprawczych.

Klauzula RODO

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) Klienta jest Wypożyczający.
 2. Dane osobowe Klienta będą chronione i przetwarzane przez Wypożyczającego wyłącznie w celu: wykonania umowy wypożyczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wypożyczającego polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Wypożyczającego przez okres niezbędny do realizacji celu, na który Klient wyraził zgodę przy zawarciu umowy wypożyczenia, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta może zostać każdorazowo przedłużony przez Wypożyczającego o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym 
 4. Dane Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, dostawcom systemów informatycznych i usług IT ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Klientem umowy, w tym o usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane za-wody, takim jak prawnicy.
 5. Klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Wypożyczającego narusza przepisy RODO
 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów ADO Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przy-czyn związanych z jego szczególną sytuacją
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy wypożyczenia roweru.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu